Elections

NOTICE OF APPOINTMENT OF DESIGNATED AGENT
AVISO DE NOMBRAMIENTO DE AGENTE DESIGNADO
THÔNG BÁO BỔ NHIỆM ĐẠI DIỆN CHỈ ĐỊNH
任命指定代理人通知

Filing Deadline

Deadline for Filing for Candidacy:

The deadline to file an application for a place on the November 3, 2020 General Election Ballot is Monday, August 17, 2020 at 5:00 p.m. The first day that such application may be filed is Saturday, July 18, 2020.

Amended Notice of Deadline to File Applications for Place on the Ballot
Notice of Deadline to File Applications for Place on the Ballot

Fecha límite para presentar la candidatura:

El último día para presentar la solicitud de un lugar en la boleta de votación de la Elección General del 3 de noviembre de 2020 es el lunes 17 de agosto de 2020 a las 5:00 p.m. El primer día en que se puede presentar dicha solicitud es el sábado 18 de julio de 2020.

AVISO DE FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR SOLICITUDES PARA UN LUGAR EN LA BOLETA
AVISO DE FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR SOLICITUDES PARA UN LUGAR EN LA BOLETA

Thời Hạn Nộp Đơn Tranh Cử:

Thời gian nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên Lá Phiếu Bầu Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 3 tháng Mười Một, 2020 là từ thứ Bảy, ngày 18 tháng Bảy, 2020 đến 5 giờ chiều thứ Hai, 17 tháng Tám, 2020.

THÔNG BÁO THỜI HẠN NỘP ĐƠN THAM GIA TRÊN LÁ PHIẾU BẦU CỬ
THÔNG BÁO THỜI HẠN NỘP ĐƠN THAM GIA TRÊN LÁ PHIẾU BẦU CỬ

申報參選截止日期:

申報2020年11月3日普通選舉參選申請的截止日期為2020年8月17日(週一)下午5:00。可申報申請的第一天為2020年7月18日(週六)。

申請選票席位截止公告
申請選票席位截止公告

Filing Requirements

Requirements for filing for candidacy:

To be eligible to be a candidate for the position of Director, a person must:

 1. Be at least 18 years old;
 2. Be a resident citizen of the State of Texas; and
 3. Either own land subject to taxation in the District or be a qualified voter within the District.
Requisitos para presentar la candidatura:

Para ser elegible para ser candidato al cargo de Director, es obligatorio:

 1. Tener, como mínimo, 18 años;
 2. Ser ciudadano residente del Estado de Texas, y
 3. Ser propietario de un terreno sujeto a impuestos en el Distrito o ser un votante habilitado dentro del Distrito.

Yêu cầu nộp đơn tranh cử:
Để đủ điều kiện là một ứng cử viên tranh cử cho vị trí Giám Đốc, người đó phải:

 1. Đủ 18 tuổi;
 2. Là một công dân cư trú tại Tiểu Bang Texas; và
 3. Hoặc sở hữu đất chịu thuế trong phạm vi Cơ Quan, hoặc là một cử tri hội đủ điều kiện trong phạm vi Cơ Quan.

申報參選要求:
成為董事職位候選人必須符合以下要求:

 1. 年滿18歲
 2. 為Texas州居民;以及
 3. 在本區內擁有應納稅土地或是本區合資格選民。
View PDF