Elections

Filing Deadline

Deadline for Filing for Candidacy:

The deadline to file an application for a place on the November 3, 2020 General Election Ballot is Monday, August 17, 2020 at 5:00 p.m. The first day that such application may be filed is Saturday, July 18, 2020.

Fecha límite para presentar la candidatura:

El último día para presentar la solicitud de un lugar en la boleta de votación de la Elección General del 3 de noviembre de 2020 es el lunes 17 de agosto de 2020 a las 5:00 p.m. El primer día en que se puede presentar dicha solicitud es el sábado 18 de julio de 2020.

Thời Hạn Nộp Đơn Tranh Cử:

Thời gian nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên Lá Phiếu Bầu Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 3 tháng Mười Một, 2020 là từ thứ Bảy, ngày 18 tháng Bảy, 2020 đến 5 giờ chiều thứ Hai, 17 tháng Tám, 2020.

申報參選截止日期:

申報2020年11月3日普通選舉參選申請的截止日期為2020年8月17日(週一)下午5:00。可申報申請的第一天為2020年7月18日(週六)。

Filing Requirements

Requirements for filing for candidacy:

To be eligible to be a candidate for the position of Director, a person must:

 1. Be at least 18 years old;
 2. Be a resident citizen of the State of Texas; and
 3. Either own land subject to taxation in the District or be a qualified voter within the District.
Requisitos para presentar la candidatura:

Para ser elegible para ser candidato al cargo de Director, es obligatorio:

 1. Tener, como mínimo, 18 años;
 2. Ser ciudadano residente del Estado de Texas, y
 3. Ser propietario de un terreno sujeto a impuestos en el Distrito o ser un votante habilitado dentro del Distrito.

Yêu cầu nộp đơn tranh cử:
Để đủ điều kiện là một ứng cử viên tranh cử cho vị trí Giám Đốc, người đó phải:

 1. Đủ 18 tuổi;
 2. Là một công dân cư trú tại Tiểu Bang Texas; và
 3. Hoặc sở hữu đất chịu thuế trong phạm vi Cơ Quan, hoặc là một cử tri hội đủ điều kiện trong phạm vi Cơ Quan.

申報參選要求:
成為董事職位候選人必須符合以下要求:

 1. 年滿18歲
 2. 為Texas州居民;以及
 3. 在本區內擁有應納稅土地或是本區合資格選民。
View PDF