Elections

Election Documents

NOTICE OF APPOINTMENT OF DESIGNATED ELECTION AGENT (PDF)
AVISO DE NOMBRAMIENTO DEL AGENTE ELECTORAL DESIGNADO (PDF)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN PHỤ TRÁCH TIẾN HÀNH CUỘC BẦU CỬ (PDF)
關於任命指定選舉代理人的通知 (PDF)

NOTICE OF DEADLINE TO FILE AN APPLICATION FOR PLACE ON THE BALLOT (PDF)
AVISO DE FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD DE UN LUGAR EN LA BOLETA DE VOTACIÓN (PDF)
THÔNG BÁO THỜI HẠN NỘP ĐƠN XIN GHI TÊN TRÊN LÁ PHIẾU (PDF)
申請選票席位截止日期通知 (PDF)

District Contact Information

Polley Garza PLLC
1401 Enclave Parkway, Suite 625
Houston, Texas 77077

Attorney: Monica Garza
Paralegal: Kimberly Newman
Phone: (346) 440-1147
Email: kimberly@polleygarza.com

Elections – Directors/Supervisors

The District’s next General Election is scheduled to be held on November 5, 2024. The location of the Election will be determined upon the District formally ordering the Election and will be then posted on the District’s website.

Interested applicants should request an Application for Place on Ballot from the District’s Designated Agent for Elections, Polley Garza PLLC, by contacting Kimberly Newman at Kimberly@PolleyGarza.com or 346-440-1147.

Elección – Directores/Supervisor

La próxima Elección General del Distrito está programada para celebrarse el 5 de noviembre de 2024. El lugar de la Elección se determinará cuando el Distrito ordene formalmente la Elección y luego se publicará en el sitio web del Distrito.

Los candidatos interesados deben pedir una Solicitud de un Lugar en la Boleta de Votación al Agente Electoral Designado del Distrito, Polley Garza PLLC, poniéndose en contacto con Kimberly Newman en Kimberly@PolleyGarza.com o llamando al 346-440-1147.

Các Cuộc Bầu Cử – Các Giám Đốc/Các Giám Sát Viên

Cuộc Tổng Tuyển Cử kế tiếp của Cơ Quan được dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng Mười Một, 2024. Địa điểm của Cuộc bầu cử sẽ được xác định sau khi Cơ Quan chính thức ra lệnh tổ chức Cuộc bầu cử và sau đó sẽ được đăng tải trên trang web của Cơ Quan.

Những ứng viên quan tâm nên yêu cầu một Đơn Xin Ghi Tên Tranh Cử Trên Lá Phiếu Bầu từ Đại Diện Được Chỉ Định Của Cơ Quan cho Các Cuộc Bầu Cử, Polley Garza PLLC, bằng cách liên hệ với Kimberly Newman qua địa chỉ email Kimberly@PolleyGarza.com hoặc số điện thoại 346-440-1147.

選舉 – 董事/主管

本區的下一次普通選舉預定於2024 年11 月5 日舉行。選舉地點將在本區正式下令選舉後 確定,然後發佈在本區網站上。

有意申請者應聯繫本區的指定選舉代理人Polley Garza PLLC,向其提交選票席位申請,請聯繫 Kimberly Newman,電郵地址Kimberly@PolleyGarza.com,或致電346-440-1147

Deadline for Filing for Candidacy:

The deadline to file an application for a place on the November 5, 2024 General Election Ballot is August 19, 2024 at 5:00 p.m. The first day that such application may be filed is July 20, 2024.

Fecha límite para presentar la candidatura:

El último día para presentar una solicitud de un lugar en la boleta de votación de la Elección General del 5 de noviembre de 2024 es el 19 de agosto de 2024 a las 5:00 p.m. El primer día en que se puede presentar dicha solicitud es el 20 de julio de 2024.

Thời Hạn Nộp Đơn Tranh Cử:

Hạn chót nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên Lá Phiếu Bầu Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 5 tháng Mười Một, 2024 là lúc 5 giờ chiều ngày 19 tháng Tám, 2024. Ngày bắt đầu nhận đơn xin là ngày 20 tháng Bảy, 2024.

登記申請候選人資格的截止日期:

登記申請2024 年11 月5 日普通選舉選票上席位的截止日期是2024 年8 月19 日,下午 5:00。此登記申請的第一天可能是2024 年7 月20 日。

Requirements for filing for Candidacy:

To be eligible to be a candidate for the position of Director of the District, a person must:

1. Be at least 18 years old;
2. Be a resident citizen of the State of Texas; and
3. Either own land subject to taxation in the District or be a qualified voter within the District.

Requisitos para presentar la candidatura:

Para ser elegible para ser candidato al cargo de Director del Distrito, es obligatorio:

1. Tener, como mínimo, 18 años;
2. Ser ciudadano residente del Estado de Texas, y
3. Ser propietario de un terreno sujeto a impuestos en el Distrito o ser un votante habilitado dentro del Distrito.

Yêu cầu nộp đơn tranh cử:

Để đủ điều kiện là một ứng cử viên tranh cử cho vị trí Giám Đốc của Cơ Quan, người đó phải:

1. Đủ 18 tuổi;
2. Là một công dân cư trú tại Tiểu Bang Texas; và
3. Hoặc sở hữu đất chịu thuế trong phạm vi Cơ Quan, hoặc là một cử tri hội đủ điều kiện trong phạm vi Cơ Quan.

登記申請候選人資格要求:

成為本區董事候選人的資格要求:

1. 年滿18 歲;
2. Texas 州的居民公民;以及
3. 在本區內擁有應納稅的土地,或者是本區內合資格選民。