ORDER DECLARING UNOPPOSED CANDIDATES ELECTED TO OFFICE AND CANCELING ELECTION

ORDEN QUE DECLARA A LOS CANDIDATOS SIN OPONENTES
ELECTOS A SUS CARGOS Y CANCELA LA ELECCIÓN

LỆNH CÔNG BỐ CÁC ỨNG CỬ VIÊN KHÔNG CÓ ĐỐI THỦ
TRÚNG CỬ VÀO VỊ TRÍ TRANH CỬ VÀ HỦY BỎ CUỘC BẦU CỬ

關於宣佈無競爭對手候選人
當選公職及取消選舉的命令